Hejsan!

Det ser ut som att du använder en gammal webbläsare vilket gör att denna sida kan se lite konstig ut. Vi rekommenderar att antingen byta till en nyare version, eller byta till Chrome eller Firefox.

Om du har Internet Explorer 9 eller senare och du fortfarande får detta meddelande kan du följa denna guide:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-9

Upphovsrätt

Frågor & svar om upphovsrätt gällande text


Hur mycket text får man kopiera för undervisningsändamål?

Med stöd av kopieringsavtal som tecknats mellan skol- och högskoleväsendet och Föreningen Bonus Presskopia har lärare ett tillstånd att i viss omfattning fotokopiera ur skyddade verk utan att i varje enskilt fall först kontakta upphovsmannen. Kopieringsavtalen innebär att skolan betalar en viss ersättning per elev för rätten att kopiera.

Hur mycket får man kopiera för privat bruk?

Var och en har rätt att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Med privat bruk avses förutom en persons privata behov också framställning av enstaka kopior till den närmaste familje- och vänkretsen. Som exempel kan nämnas att det är tillåtet att kopiera snapsvisor till en mindre privat fest. Inom begreppet privat bruk faller också situationen att någon för sitt personliga bruk framställer kopior inom ramen för sitt eget yrkesarbete. Ett företag, en organisation eller en myndighet får däremot inte kopiera för de anställdas bruk.  

Hur mycket får man citera ur en text, och när får man citera ur verk utan att inhämta upphovsmannens tillstånd?

Reglerna om citaträtten är komplicerade och en bedömning måste göras utifrån det enskilda fallet. En bedömning av den aktuella texten måste du göra själv. SFF kan bistå medlemmar med råd, men gör inte generella bedömningar av texter utifrån citaträtten. Allmänt kan sägas att rätten att citera ett verk gäller både muntligen och skriftligen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning, måste bedömningen göras från fall till fall.

Det är tillåtet att återge delar ur verk som den sortens hjälpmedel i den egna framställningen, som bidrar till att understryka det egna ställningstagandet, till att belysa ett påstående, granska eller kritisera ett annat verk. Om ett citat används endast i syfte att göra den egna framställningen eller produkten mer läsvärd, är citatet inte tillåtet och utgör ett upphovsrättsintrång.

Källa: Sveriges Författarförbund


Frågor & svar om upphovsrätt gällande bilder


Vad gäller för användning av äldre fotografier?

År 1994 försvann fotolagen och fotografier skyddas sedan dess istället av upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen delar in fotografier i två kategorier; fotografiska bilder och fotografiska verk. Skillnaden mellan dessa är att fotografiska bilder typiskt sett återfinns i familjealbumen eller bland semesterbilderna, medan fotografiska verk har verkshöjd. Enligt gamla fotolagen skyddades "bilder i allmänhet" i 25 år, medan fotografier med "vetenskapligt eller konstnärligt värde" hade och har ett skydd som motsvarade upphovsrättslagens skydd för verk, dvs. 70 år från fotografens dödsår.

När ska fotografens namn anges?

Fotografens namn ska alltid anges i samband med fotografiet såvida det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Denna regel om fotografens ideella upphovsrätt är tvingande och kan medföra skadeståndsansvar om den inte respekteras.

När krävs det tillstånd från fotografen för att få använda fotografier?

Huvudregeln är att när fotografier ska användas i annat än för rent privat syfte krävs alltid tillstånd från fotografen. Från huvudregeln om tillstånd finns det ett antal s.k. inskränkningar i fotografens ensamrätt som anges i upphovsrättslagens 2 kapitel. Exempel på inskränkningar är när fotografier återges i vetenskapliga framställningar som inte har framtagits i ett vinstsyfte, för återgivning av fotografi i en kritisk framställning som sker i analog form eller för massmedias användning i samband med en dagshändelse. 

Källa: Svenska Fotografers Förbund

På alla fotografier som kommer från Stadsmuseet ska fotografnamn och Stadsmuseet i Stockholm anges. Läs mer här